Beszámolók | Vadászati Kulturális EgyesületBeszámolók

2011. évi beszámoló

  Vadászati Kulturális Egyesület Cégjegyzékszám: 4106/Pk.67452 Stat. szám: 19677079-9133-529-01

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-

eljárás, összevont

 
 Megnevezés eFt (2009.) eFt (2010.) eFt (2011.)
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 9528 12107
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0
III.Egyéb bevételek 12 240 8978
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 16 552 17374
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 3377 2704
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 201 279
VII.Egyéb ráfordítások 136 1484
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 502 -757
VIII.PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 149 389
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 149 389
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 1 651 -368
X. Rendkívüli bevételek 0 0
XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0
D. RENDKÍVŰLI EREDMÉNY 0 0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1 651 -368
XII. FIZETENDŐ ADÓ 0 0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY 1 651 -368
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 651 -368
  Kelt: 2011.05.31. P.H.   Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság) 2010.01.01-2010.12.31 közötti időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a hatályos, 2000.évi C. Törvény a számvitelről, valamint a hatályban lévő adótörvények szolgáltak. A Társaság egyesületként működik. A Társaság székhelye: 1031 Budapest, Rozália utca 59/A. A Társaság adószáma: 19677079-2-41 A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. A Társaság könyveléséért és a beszámoló összeállításáért felelős könyvelő: Lizákné Kovács Anikó (született: Kovács Anikó, PM engedély száma: 160357, székhely: 1172 Budapest, Érdem u. 35. A Társaság a tárgyidőszakról a számviteli törvénynek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből, eredmény kimutatásából és kiegészítő mellékletéből áll. A Társaság a mérlegét és eredmény kimutatását egyaránt a törvény szerinti „A” változatban készíti el. A Társaság összköltség eljárással készíti az eredmény kimutatást. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A Társaság a hatályos számviteli törvénynek megfelelően készítette el számviteli politikáját. Összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény által meghatározott alapelveket. Ennek betartásával a Társaság beszámolója megbízhatóan és valósan mutatja be a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét, valamint a jövőre vonatkozó terveit. A számviteli politika szerint a mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő március 15. A Társaság kettős könyvvitel keretében vezeti könyveit. A könyvelés során használt főkönyvi számlaszámokat és a számlákon történő gazdasági események magyarázatát a számlatükör és a szöveges számlarend tartalmazza. Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a Társaság terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett, terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, illetve terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt, nettó értéken jeleníti meg a mérlegben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének kalkulációja és elszámolása során kizárólag a lineáris leírást alkalmazza. A 100 eFt egyedi beszerzési értéket el nem érő tárgyi eszközök aktiválásával egyidejűleg a Társaság egy összegben elszámolja az értékcsökkenést. Az egyes eszközök beszerzésekor, azok hasznos élettartamuk alapján kerülnek tárgyi eszközként besorolásra, és kerül megállapításra a leírási kulcs. A Társaság kizárólag lineáris leírást alkalmaz. Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről a Társaság folyamatos nyilvántartást vezet. A követelések értékelése bekerülési áron történik, az év végi minősítés alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentve. Devizás tételek nem jellemzőek a Társaságnál. Amennyiben mégis előfordul, a devizás vevők bekerülési értékét a számla teljesítésének napján érvényes, számlavezető pénzintézet által közzétett devizaközép árfolyamon számítja. A kötelezettségek között szereplő esetleges devizás kötelezettségek, valamint a devizaszámlán megjelenő, illetve a valutapénztárakba kerülő összegek értékének számítása, a devizás vevőkéhez hasonlóan, a teljesítés napján érvényes, számlavezető pénzintézet által közzétett deviza, illetve valuta középárfolyamon történik. Év végén a mérleg-fordulónapon érvényes valuta- és deviza középárfolyamokat alapul véve számítja ki a Társaság az összevont árfolyam differenciát. Ha az összevont árfolyam differencia jelentős, akkor kerül könyvelésre. A Társaság akkor minősíti jelentősnek a különbözetet, ha az meghaladja a tárgyévet megelőző év mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább 500.000.- Ft. A több üzleti évet érintő bevételeknek és ráfordításoknak a megfelelő üzleti évet érintő eredményhez való kapcsolatát a Társaság aktív és passzív időbeli elhatárolás számlákkal oldja meg. Saját tőke részeként a Társaság a tulajdonosok által jegyzett tőke összegét, a jegyzett de be nem fizetett tőke összegét, a tulajdonosok által a Társaság rendelkezésére bocsátott tőketartalék, a lekötött tartalék, az értékelési tartalék és az adott évi mérleg szerinti, valamint az előző évek eredményét – eredménytartalékként – mutatja ki. Céltartalékot a Társaság a jövőbeni kötelezettségeire képezhet. A céltartalék képzése az egyes évekhez kapcsolódóan, egyedileg történik. SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTÉSEK B/I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök A Társaság immateriális javak között szellemi termékként szoftvert mutat ki. A tárgyi eszközök között a Társaság a működéséhez beszerzett eszközöket, valamint egy utánfutót mutat ki. A befektetett pénzügyi eszközök között a Vadászlap Kft.-ben szerzett 10%-os részesedés került kimutatásra, 3.400 eFt értékben. A tárgyi eszközök között a Társaság tevékenységét egy évet meghaladóan szolgáló eszközök kerülnek kimutatásra. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének számításakor a Társaság kizárólag lineáris leírást alkalmazott. A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a Társaságnak nincsenek. A Társaság az alábbi leírási kulcsokat alkalmazza. Vagyoni értékű jogok 33 vagy 14,5% Szellemi termékek 33 vagy 14,5% Bérelt ingatlan felújítás 6% Irodai berendezések 33, 50 vagy 14,5% Számítástechnikai berendezések 33 vagy 50% Járművek 20% Készletek A Társaság készletekkel nem rendelkezett. Követelések A Társaságnak a fordulónapon vevő követelései, adott előlegek és kölcsönből származó követelések szerepelnek. Pénzeszközök A Társaság a mérleg fordulónapon 25 eFt (2009: 386 eFt) készpénzzel, és 8.816 eFt (2009: 10.774 eFt) számlapénzzel rendelkezett. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között a Vadászlapnak ki nem számlázott bevételek szerepelnek. Saját tőke A saját tőke összege a fordulónapon 13.951 eFt volt Céltartalékok A Társaság céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek A Társaság hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik. A rövid lejáratú kötelezettségek a kiegyenlítetlen szállítói tartozásokat és az esedékes adókötelezettségeket tartalmazzák. Passzív időbeli elhatárolás A passzív időbeli elhatárolások a 2011.évre befizetett tagdíjakat tartalmazzák. Az egyes elhatárolásokhoz kapcsolódó magyarázatok az eredmény kimutatás tételeinek magyarázatánál találhatók. B/II. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Üzemi (üzleti) eredmény A Társaság a tárgyévben, nettó árbevételként 12.107 eFt-ot mutatott ki. Aktivált saját teljesítményei a Társaságnak nem voltak. Az egyéb bevételek között a magánszemélyektől és az SZJA 1%-ból kapott támogatások kerültek kimutatásra, 8.978 eFt (2009: 12.240 eFt) összegben. Az anyagjellegű költségek teszik ki az üzemi költségek legnagyobb részét. Az anyagjellegű ráfordítások részletezése az alábbiakban található.
 Megnevezés eFt (2009.) eFt (2010.év)
Anyagköltség 1.739 3666
Igénybe vett szolgáltatások értéke 11.812 13.514
Egyéb szolgáltatások értéke 109 125
Eladott áruk beszerzési értéke 697 1
Közvetített szolgáltatások 2.195 70
Összesen: 16.552 17.374
  Anyagjellegű ráfordítások eFt (2009.év) eFt (2010.év) Anyagköltség 1.739 3666 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11.812 13.514 Egyéb szolgáltatások értéke 109 125 Eladott áruk beszerzési értéke 697 1 Közvetített szolgáltatások 2.195 70 Összesen: 16.552 17.374 A személyi jellegű ráfordítások az év folyamán számfejtett, illetve a tárgyévet terhelő, de az azt követően számfejtett alapbéreket, valamint ezek járulékait, és az utazási költségtérítéseket tartalmazzák. Az értékcsökkenési leírás 279 eFt (2009: 201 eFt) lineáris és egyösszegű értékcsökkenésből áll. Az üzemi (üzleti) eredmény a fentiek alapján 757 eFt vesztséggel (2009: 1.502 eFt nyereséggel) zárt. Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredményeként a Társaság kamatbevételből, 389 eFt (2009: 149 eFt) eredményt realizált. Rendkívüli eredmény A Társaság a tárgyévben nem realizált rendkívüli eredményt. A Társaság adózás előtti eredménye így -368 eFt (2009: 1.651 eFt). A Társaság által realizált adózás előtti eredményt nem terheli adófizetési kötelezettség. A mérleg szerinti eredmény értéke -368 eFt.

Vadászati Kulturális Egyesület - Minden jog fenntartva.