Alapszabály | Vadászati Kulturális EgyesületAlapszabály

A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

  - egységes szerkezetben a 2011. szeptember 23-án elfogadott módosításokkal.   I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ Az egyesület neve:

             VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET

2./ Az Egyesület neve rövidítve: VKE

             (a továbbiakban: Egyesület)

3./ Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II/156.

 

4./ Alapítási éve: 1991

5./ Jogállása: az alapítók által önkéntesen létrehozott, politikamentes, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezet.

Az Egyesület jogi személy.

6./ Emblémája és pecsétje: kör alakban az egyesület teljes neve és alapítási évszáma, amelyen terpesztett szárnnyal átrepül egy stilizált vándorsólyom.

7./ Az Egyesület részt vesz a hazai és a nemzetközi szakmai és érdekvédelmi szervezetek tevékenységében.

7/a. Az Egyesület tevékenységét Magyarországon, valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása érdekében külföldön is végzi.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

8./ Az Egyesület azon fáradozik, hogy a vadászatot, mint az ember és a természet viszonyának egyik legősibb formáját, méltóvá tegye nemes hazai hagyományainkhoz és az emberi jog kiteljesítését felvállaló demokratikus társadalmi céljainkhoz. Egyesíteni törekszik mindazon vadászokat, természetbarátokat és környezetvédőket, akik hajlandók szövetségre lépni a magyar vadászati kultúra és etika fejlesztésére, Magyarország flórájának és faunájának védelmére. Az Egyesület célja továbbá tagjainak hatékony érdekvédelmet nyújtani.

8/a.) Az Egyesület politikai pártokat nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, ilyenben nem vesz részt, tőlük támogatást nem fogad el, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat, szervezete pártoktól független.

9./ Céljának elérése érdekében feladatának tekinti:

            a./ a természeti környezet, a mező- és erdőgazdasági kultúra, valamint a hazai vadállomány és a vadon élő állatvilág ökológiai stabilitásának fenntartását, továbbá a vadon élő állatvilág, különös tekintettel a veszélyeztetett fajok védelmének előmozdítását,

            b./ olyan európai, demokratikus vadászati rend fenntartását, amely a szükséges feltételek teljesítése - a magyar nyelvű vadászvizsga letétele, az európai fegyvertartási engedély megszerzése és a vadászati jog megváltása - esetén jogilag minden felnőtt európai és magyar állampolgár számára hozzáférhetővé teszi a vadászatot,

            c./ a vadászetika és etikett betartásának előmozdítását, a vadászat és a vadgazdálkodás környezeti kultúrájának, hagyományainak és eszközeinek fejlesztését,

            d./ a természeti környezet, a flóra, a fauna, a vadászat irodalmi és művészi ábrázolásának ösztönzését és terjesztését,

            e./ a külföldi és a hazai vadászati turizmus fejlesztését, a nemzetközi kapcsolatok ápolását,

            f./ a magyar vadászat – külső és belső – kommunikációjának fejlesztését, a médiakapcsolatok ápolását,

            g./ a vadászok és vadászati szervezetek – különös hangsúllyal a hivatásos vadászok, a vadászhölgyek, a szalonkavadászok, a vadászírók, a vadászati-természeti témák művészi ábrázolására törekvő művészek - együttműködésének szervezését,

            h./ a magyar vadászok – különös hangsúllyal a hivatásos vadászok – kulturált öltözködésének elősegítését,

            i./ az ifjúság oktatását és nevelését,

j./ a hazai és a nemzetközi közvélemény, valamint a határon túli magyarság hiteles tájékozottságának elősegítését,

            k./ a kiemelkedő vadászati kulturális tevékenységek elismerését és elismertetését.

            l./ az a-k. pontokban felsorolt célok megvalósítása érdekében konferenciák, konzultációk, disputák, tanfolyamok, táborok, versenyek, kiállítások, pályázatok kiírását, szervezését és a saját honlap, valamint egyéb kiadványok – könyvek és elektronikus adathordozók – készítését, gondozását, terjesztését.

m./ fenti feladatainak ellátása során az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. 26. §. c. pont 4. (nevelés és oktatási ismeretterjesztés), 5. (kulturális tevékenység) és 8. (természetvédelem, állatvédelem) alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat.

Az Egyesület szolgáltatásaiból nemcsak tagjai, hanem bárki részesülhet, így különösen

-          az általa szervezett rendezvényeken részt vehet,

-          pályázatain, versenyein pályázhat, illetve indulhat,

-          az általa kiadott kiadványokat megrendelheti és megvásárolhatja,

-          az általa szervezett táborokban és tanfolyamokon bejelentés alapján részt vehet.

 

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

10./ Az Egyesület rendes tagja lehet minden hazai és külföldi természetes és jogi személy, aki:

a) elfogadja az Egyesület alapszabályát, kitölti a belépési nyilatkozatot és az Egyesületi Tanács a tagok sorába felveszi,

            b) megfizeti a tagsági díjat,

            c) rendelkezik VKE rendes tag vagy tagok ajánlásával.

 

11./ Pártoló tag lehet az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, aki adományával és hatékony közreműködésével támogatja az Egyesületet céljainak elérésében, és akit az Egyesületi Tanács a pártoló tagok sorába felvesz.

11/a.) Az Egyesület örökös tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki a vadászati kultúra és hagyományőrzés terén maradandót alkotott, valamint aki az Egyesület működésében tevékenyen részt vett.

Az örökös tiszteletbeli tagok sorába a Kulturális Tanács javaslata alapján az Egyesületi Tanács veszi fel az arra jelölt személyt.

Az örökös tiszteletbeli tagot az Egyesülettel szemben kötelezettségek nem terhelik, és jogosultságok nem illetik, kivéve, hogy az Országos Közgyűlésen külön meghívó alapján tanácskozási joggal részt vehet.

11/b.) Az Egyesület Ifjúsági tagja lehet a 6 és 25 év közötti természetes személy, akit az Egyesületi Tanács az Egyesület Ifjúsági tagjainak sorába felvesz. Az ifjúsági tagja az Egyesületi Tanács által meghatározott összegű tagdíjat köteles fizetni, és a Magyar Vadászlap példányaira 2 hónappal a megjelenés után, térítésmentesen jogosult.

A 18 év alatti ifjúsági tagok nevében az egyesületbe való belépéssel kapcsolatos nyilatkozatot törvényes képviselője (szülő, gyám, stb.) teszi meg. Szintén e törvényes képviselő jogosult nyilatkozni minden olyan kérdésben, amely a kiskorú tag részére kötelezettségvállalást jelent.

Az ifjúsági tagot szavazati jog nem illet meg, valamint tisztségre nem választható.

12./ A jogi személyek meghatalmazott képviselőik útján gyakorolják tagsági jogaikat.

13./ Az Egyesület rendes tagjai:

a) a részközgyűlésen közvetlenül, az Országos Közgyűlésen közvetetten egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.

            b) minden tisztségre választhatnak és választhatók,

            c) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,

            d) kötelesek időben eleget tenni tagsági kötelezettségeiknek,

            e) ha tagsági kötelezettségüknek eleget tettek, megkapják az Egyesület igazolványát,

                jogi személy esetében öt darab névre szóló igazolványt.

14./ Az Egyesület pártoló tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a részközgyűlésen és egyéb rendezvényeken.

15./ Az Egyesület tagjai a belépéssel erkölcsi kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy személyes példájukkal, kezdeményezéseikkel és befolyásuk latba vetésével tevékenykednek az Egyesület céljainak eléréséért.

16./ A tagsági viszony megszűnik:

            a) elhalálozás,

            b) a jogi személy megszűnése,

            c) kilépés,

            d) kizárás esetén. A kizárásról az Etikai Szabályzatban meghatározott etikai eljárás után az Országos Közgyűlés dönt. Az Egyesületből ki kell zárni: aki az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít, illetve a vadászetika ellen súlyosan vét.

            e) az Egyesületből törölni kell azt a tagot,  aki tagsági kötelezettségének felszólítás után sem tesz eleget.

16/a) az Egyesület közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó közhasznú szolgáltatásaiból nem csak tagjai részesülhetnek, hanem bárki a 9. pont utolsó bekezdésében részletezettek szerint.

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

17./a) Az Egyesület legfőbb szerve az Országos Közgyűlés, amely a tagok összessége, illetőleg a regionális részközgyűlések által delegált képviselők összességéből, az Egyesületi Tanács tagjaiból, valamint az Ellenőrző, és az Etikai Bizottság tagjaiból áll.

Az Országos Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1) az Alapszabály megállapítása és módosítása, valamint az éves beszámoló elfogadása, jóváhagyása,

2) a tiszteletbeli elnök megválasztása,

3) az egyesület elnöke, az országos alelnökök, a Kulturális Tanács elnökének, valamint az Ellenőrző, és az Etikai Bizottság elnökének és két-két tagjának öt évre történő megválasztása, beszámoltatása és visszahívása,

4) a tagok kizárása,

5) a tagdíj legkisebb mértékének megállapítása,

6) a közgyűléstől közgyűlésig terjedő időszak költségvetésének jóváhagyása és teljesítésének ellenőrzése,

7) döntés vállalkozói tevékenység (30. pont) folytatásáról,

8) az Egyesület feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása,

9) az Etikai Szabályzat elfogadása és módosítása,

10) a közhasznúsági jelentés elfogadása.

17/b) Az Országos Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 17/a), 1), 4) és 8) pontokat, amelyekhez minősített, azaz kétharmados többség szükséges.

A regionális részközgyűlések által delegált képviselők, illetőleg az Egyesületi Tanács tagjai, valamint az Ellenőrző és Etikai Bizottság tagjai egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.

A tisztségviselők választása nyílt szavazással történik. A tisztségviselőkre javaslatot a Jelölő Bizottság terjeszt elő. A Jelölő Bizottságot a Közgyűlés választja meg.

Titkos szavazást az Országos Közgyűlés külön határozattal rendelhet el.

Az Országos Közgyűlés ülései nyilvánosak.

17/c) Az Országos Közgyűlést évenként egyszer - ezen kívül szükség esetén - az elnök hívja össze. Kötelező összehívni az Országos Közgyűlést a regionális alelnökök legalább egyharmadának az ok és cél megjelölését tartalmazó írásbeli kérelmére.

Az írásbeli meghívót, amely a napirendet is tartalmazza, úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek az Országos Közgyűlés időpontja előtt legalább nyolc nappal korábban kézhez kapják.

17/d) Ha a regionális részközgyűlések által delegált képviselők, az Egyesületi Tanácstagjai az Országos Közgyűlés szabályszerű összehívása ellenére sem jelennek meg határozatképes számban, akkor ugyanazon a napon belül azonos napirenddel újabb Országos Közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a meghívóban a távolmaradás jogkövetkezményeire is felhívták a tagok figyelmét.

 

 

17/e) Az Országos Közgyűlés döntéseit a saját honlapján (www.vadaszatikultura.hu) hozza nyilvánosságra, valamint az érintettekkel írásban is közli. Döntéseiknek nyilvántartásai a Határozatok Tárában történik, amelyből kiderül az egyes döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

18./ Az Egyesület területi szervezeti egységei az adott régióban, megyében, illetőleg a fővárosban élő (állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező) rendes tagok összességéből álló részközgyűlések. Az egyes részközgyűlések kizárólagos hatáskörébe  tartozik:

a regionális alelnökök megválasztása, beszámoltatása és visszahívása,

a taglétszám ötven százalékának megfelelő, de minimum két fő képviselő delegálása az Országos Közgyűlésbe,

            c) állásfoglalások kialakítása az Országos Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.

            Az egyes részközgyűlések összehívása, határozatképessége, határozathozatali rendje tekintetében az Országos Közgyűlésre vonatkozó szabályok (17. pont) az irányadóak az alábbi eltérésekkel:

            - A részközgyűlést a regionális alelnök hívja össze. A regionális alelnök köteles összehívni a részközgyűlést az Egyesületi Tanács határozatára, vagy a részközgyűlést alkotó tagok egyharmadának ok és cél megjelölését tartalmazó írásbeli kérelmére.

            - A részközgyűlés által az Országos Közgyűlésbe választott képviselők delegálása öt évre szól. Ahol a 17-18. pont képviselőkről rendelkezik, a 13. pontban meghatározott rendes tagokat kell érteni.

19./ (Törölve)

20./ Az Egyesületi Tanács tagjai:

            -      az elnök,

            -     a szervezési és általános elnökhelyettes

-     a VKE gazdasági alelnöke,

-          az oktatási és ifjúsági alelnöke,

-          a Kulturális Tanács elnöke,

-          a VKE regionális alelnökei.

            Az Egyesületi Tanács az Egyesület operatív szervezete, az Országos Közgyűlés két ülése között szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét, dönt a tagfelvételekről. Az Egyesületi Tanács saját hatáskörében dönthet tagozatok, illetve klubok létrehozásáról, felkérheti és visszahívhatja azok vezetőit, valamint dönthet ezen tagozatok, illetve klubok megszüntetéséről.

Az Egyesületi Tanács üléseit évente egyszer, valamint szükség szerint tartja. Munkájáról az Országos Közgyűlésnek tartozik számot adni, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel alakítja ki, üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, valamint vezetni kell az Egyesületi Tanács Határozatok Tárát, amelybe fel kell venni az Egyesületi Tanács döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá rögzíteni kell a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

Az Egyesületi Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző, és Etikai Bizottság elnöke – amelyet úgy kell kiküldeni, hogy a tagok az ülés előtt legalább 8 nappal kézhez kapják.

Az Egyesületi Tanács üléseit az elnök a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze. Az Egyesületi Tanács ülése határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Ha a szabályszerű összehívás ellenére a tagok nem jelennek meg határozatképes számban, ugyanazon a napon belül azonos napirenddel újabb ülés tartható, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a meghívóban a távolmaradás jogkövetkezményeire is felhívták a tagok figyelmét. Az Egyesületi Tanács ülései nyilvánosak. Döntéseit a saját honlapján (www.vadaszatikultura.hu) nyilvánosságra hozza, valamint az érintettekkel írásban külön is közli.

21./ A tiszteletbeli elnök :

            - tanácskozási joggal részt vehet az Országos Közgyűlésen, és – meghívás alapján – a részközgyűléseken, az Egyesületi Tanács ülésein.

22./ Az elnök

a)   mind belföldön, mind külföldön teljes jogkörrel képviseli az  Egyesületet,

b)   elnököl a közgyűlésen, vezeti az Egyesületi Tanács munkáját,

c)   őrködik azon, hogy az Egyesületi Tanács a magyar vadászat legnemesebb hagyományainak szellemében irányítsa az Egyesület életét,

d)   gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett,

e)   elkészíti az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést,

f)     gondoskodik az Egyesület működésének, pályázatainak, szolgáltatásainak igénybevételének módjainak és beszámolóinak közhasznúsági jelentésének az egyesület saját honlapján (www.vadaszatikultura.hu) történő közzétételéről,

g)   vezeti a Határozatok Tárát, valamint az Egyesületi Tanács Határozatok Tárát, amelyekbe fel kell venni az Országos Közgyűlés, illetve az Egyesületi Tanács döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá rögzíteni kell a döntést támogatók és ellenzők számarányát,

h)   összehívja az Országos Közgyűlést és az Egyesületi Tanácsot.

i)    tiszteletdíj és költségtérítés felvételére jogosult.

22/A.) A szervezési és általános elnökhelyettes az Egyesületi Tanács tagja

      a) akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt

      b) irányítja az Egyesület tagszervezéssel összefüggő tevékenységét

      c) segíti és összefogja a regionális szervezetek munkáját

      d) költségtérítés felvételére jogosult.

23./ Az Ellenőrző Bizottság elnökből és 2 tagból, azaz összesen három főből áll. Üléseit elnöke a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze, határozatképességéhez valamennyi tag jelenléte szükséges. Ügyrendjét maga állapítja meg, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyv készül. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság köteles az elnököt, valamint az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

-          a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (magatartás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetőleg enyhítésére az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé.

-          a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult szervezetet az Ellenőrző Bizottság indítványának megvitatásához - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó hatóságot

23/a.) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, aki

a)    az Egyesületi Tanács elnöke vagy tagja,

b)    az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)    az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d)    az a-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

24./ Az Egyesület kulturális tevékenységének kialakítására, irányára a Kulturális Tanács dolgoz ki javaslatokat.

            A Tanács elnökből, titkárból és további tíz tagból, azaz összesen 12 főből áll. A Kulturális Tanács elnöke alelnökként az Egyesületi Tanács tagja, akadályoztatása esetén azonos hatáskörrel a Kulturális Tanács titkára jár el, akinek feladata a Kulturális Tanács üléseinek előkészítése, továbbá az ülések közötti operatív munkák elvégzése.

A Tanács munkáját éves program szerint végzi, javaslatait az Egyesületi Tanács, illetőleg az Országos Közgyűlés elé terjeszti. A Tanács elnöke - szükség szerint, de legalább évenként egyszer a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval összehívja a Tanácsot.

A Tanács határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, üléséről emlékeztetőt kell felvenni.

            A Kulturális Tanács elnöke és titkára tiszteletdíj és költségtérítés felvételére jogosult.

25/. Az Etikai Bizottság elnökből és két tagból, azaz összesen 3 főből áll. Etikai ügyekben az Etikai Szabályzat rendelkezései szerint lefolytatja az eljárást, amellyel kapcsolatban - ha kizárást tart indokoltnak - előterjesztést tesz.

25./a.) A gazdasági alelnök az Egyesületi Tanács tagja,

            a)   irányítja az Egyesület gazdálkodását,

b)    elősegíti az Egyesület beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint a következő évi költségvetésének elkészítését.

c)    költségtérítés felvételére jogosult.

25/b.) TÖRÖLVE!

25/c.) Az oktatási és ifjúsági alelnök az Egyesületi Tanács tagja

            a) irányítja és szervezi az Egyesület ifjúsági programjait,

b) előkészíti és közreműködik az Egyesület saját és más szervezetekkel közös oktatási, táborozási programjainak, projektjeinek megvalósulását.

c) költségtérítés felvételére jogosult.

26./ A regionális alelnök

            a) összehívja és elnököl a részközgyűlésen,

            b) részt vesz az Egyesületi Tanács ülésein,

            c) két részközgyűlés között - az Egyesületi Tanáccsal egyeztetve és kapcsolatot tartva - irányítja és szervezi a régióban lakó tagság tevékenységét.

A regionális alelnök munkájának eredményesebbé tétele érdekében regionális titkárt jelölhet ki, akinek személyét a részközgyűlés hagyja jóvá. A regionális titkár a regionális alelnök akadályoztatása esetén azonos hatáskörrel helyettesként jár el.

            A regionális tisztségviselők költségtérítés felvételére jogosultak.

27./  A tisztségviselői megbízatás megszűnik:

            a) elhalálozás,

            b) visszahívás,

            c) lemondás,

            d) az Egyesületből való kilépés,

            e) illetőleg kizárás, törlés esetén, továbbá

            f) ha a tisztségviselővel szemben tisztségviseléstől eltiltás büntetést szabtak ki.

A tisztségviselő megbízatásáról indoklás nélkül lemondhat. Az Országos Közgyűlés a tisztségviselőt (a részközgyűlés a regionális alelnököt, titkárt) visszahívhatja, ha az feladatát nem megfelelően látja el.

27/a.) Az Egyesületi Tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai körében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

27/b.) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséggel, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlíti ki.

A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezet előzetesen tájékoztatja arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

28./ Az Egyesület - a tagjainak nyújtott szolgáltatások fedezetén, illetőleg működésének költségein túli - teljes bevételét a magyar vadászati kultúra ápolására fordítja a II. fejezet 9/l pontja szerint.

29./ A tagdíj, támogatás értékű, mértékét minden tag maga határozza meg lehetőségei szerint, legkisebb mértékét azonban az Egyesületi Tanács állapítja meg és az Országos Közgyűlés hagyja jóvá.

A jogi személyek minimális tagdíja az Országos Közgyűlés által megállapított, a természetes személyekre vonatkozó legkisebb mértékű tagdíj ötszöröse.

A tagdíjat naptári évenként előre, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig, illetőleg belépéskor egy összegben kell befizetni.

30./  Az Egyesület céljainak elérése érdekében másodlagos vállalkozási tevékenységet végez. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt – jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31./  Az Egyesület megszűnik:

            - az Országos Közgyűlésnek az Egyesület feloszlásáról szóló határozatával,

             - más társadalmi szervezettel való egyesülésével,

-          ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

32./ Megszűnés esetén az Egyesület vagyona az utolsó Országos Közgyűlés határozata szerint a magyar vadászati kultúra ápolására fordítandó.

32/a) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az elnökhöz történő előzetes bejelentés alapján szintén bárki betekinthet. Az éves beszámolókba és a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, azokból saját költségére másolatot készíthet.

33./ Mindazon kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Záradék: A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az egyesület közgyűlése Kö-5/2011-II. számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2011. szeptember 23.

 

Oláh Csaba

elnök


Vadászati Kulturális Egyesület - Minden jog fenntartva.